Źródło Łaski

Diakonia
"I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa." Ef 4,11-13

Diakonię (gr.służba) tworzy zespół ludzi, którzy służą na rzecz Wspólnoty zgodnie z rozeznanym charyzmatem. Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. (KKK 799-801).

W diakoniach służymy drugiemu człowiekowi, poddajemy się woli Bożej, stajemy się narzędziami w rękach Pana. A wszystko to, by objawiła się chwała Boża, a nie nasza. Pamiętamy, że w służbie nie poszukujemy siebie.

Posługującymi w diakonach są zdeklarowani członkowie Wspólnoty Źródło Łaski oraz jej sympatycy za zgodą lidera i osób odpowiedzialnych.

Miłość do Boga objawia się przez sprawowanie szeroko pojętego kultu. Dlatego centrum naszego spotkania jest Eucharystia i po niej adoracja Najświętszego Sakramentu. Pragniemy, aby ten czas, który jest wyjątkowym spotkaniem z Bogiem był odpowiednio i godnie oprawiony.

Zadaniem Diakonii Liturgicznej jest zatem przygotowywanie od strony liturgicznej Eucharystii oraz spotkań modlitewnych z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Jeśli w ten sposób chcesz okazać Jezusowi Eucharystycznemu swoją miłość i wdzięczność – dołącz do Diakonii.

Celem istnienia i działalności tej diakonii jest uwielbienie Pana Boga, głoszenie Królestwa Bożego śpiewem (ewangelizacja), muzyczne wspieranie spotkań modlitewnych, Eucharystii oraz innych działań wspólnoty. Do diakonii uwielbienia przynależą członkowie Wspólnoty Źródło Łaski oraz jej sympatycy, którzy uczestniczą w próbach przed posługą.

Diakonię Uwielbienia tworzą instrumentaliści, osoby śpiewające oraz obsługa techniczna (sprzęt, slajdy, akustyka). Jej członkowie uczestniczą w spotkaniach modlitewnych i innych działaniach Wspólnoty Źródło Łaski, dbają o budowanie jedności zespołu, o doskonalenie swojego warsztatu, wspólnie się modlą przed i po posłudze, dbają o sprzęt oraz angażują się w jego rozkładanie i składanie.

Jeśli zostałeś obdarowany przez Pana umiejętnościami muzycznymi (masz piękny, mocny głos, słuch, potrafisz grać na instrumencie), a uwielbienie Pana jest Twoją codzienną praktyką i stylem życia, nie zakopuj tego daru a pomnażaj go dla Bożej chwały.
Zapraszamy na próby diakonii uwielbienia w każdy poniedziałek o godz.18.30 do salki katechetycznej w domu parafialnym przy kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza, ul. Litewska 1.

Oprócz cotygodniowej uczty Eucharystycznej, podczas której karmimy swoje dusze, co jakiś czas spotykamy się przy wspólnym stole, by posilić nasze ciała, a co ważniejsze miło wspólnie spędzić czas, budować jedność i relacje miłości. O przygotowanie miejsca wspólnotowego spotkania Agape czy też okazjonalnych spotkań przy stole, przy okazji innych wydarzeń ewangelizacyjnych dbają osoby obdarowane charyzmatem gościnności. Służba polega na przygotowaniu sali do spotkania, stołu, rozdysponowaniu przygotowania poczęstunku, ogarnięciu zakupów koniecznych do nakrycia.
Jeśli odkrywasz w sobie powołanie do służby w tej diakonii zgłoś się podczas spotkania Wspólnoty do Ani, która jest liderem tej diakonii.

Zespół modlitwy wstawienniczej stanowią członkowie Wspólnoty Źródło Łaski, którzy prowadzą życie sakramentalne, modlą się osobiście, czytają Słowo Boże, podejmują stałą formację duchową, aby podczas modlitwy wstawienniczej podprowadzić osobę proszącą o modlitwę do Chrystusa, by to On uzdrawiał, uwalniał, błogosławił. Zarówno wstawiennicy zanoszą ufne modlitwy do Boga, jak i osoba omadlana, stając przed tronem Baranka jako Jego dzieci, z otwartym sercem i wiarą, że zgodnie z obietnicą “Jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”. (Mt 18, 19)

O modlitwę wstawienniczą może poprosić każdy, kto przeżywa jakieś trudności w sferze duchowej, psychicznej, emocjonalnej czy fizycznej (modlitwa umocnienie, uzdrowienie, uwolnienie), kto pragnie na nowo rozpalić w sobie dary Ducha Świętego (modlitwa o wylanie Ducha Świętego), kto pragnie doświadczyć miłości i mocy Boga. Osoba prosząca o modlitwę podaje intencję wstawiennikom. Intencja powinna dotyczyć osoby omadlanej. Dobrze, gdy osoba prosząca o modlitwę jest w stanie łaski uświęcającej (przystąpiła wcześniej do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjęła Komunię Świętą).

Z modlitwy wstawienniczej można skorzystać podczas spotkań Wspólnoty w każdy wtorek. Zapraszamy!

Członkowie tej diakonii orędują, czyli proszą Pana w różnych intencjach poleconych im przez osoby potrzebujące modlitwy.
Modlą się również za kapłana opiekuna wspólnoty, lidera wspólnoty oraz w różnych intencjach członków Wspólnoty Źródło Łaski.

Intencje, które są omadlane należy zgłosić liderowi diakonii, Kasi, podczas spotkania Wspólnoty Źródło Łaski (w formie pisemnej) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zrodlo.laski@gmail.com.
Zgłaszane intencje są omadlane przez 4 tygodnie. Jeśli jest potrzeba kontynuacji modlitwy w danej intencji prosimy o ponowne jej przedstawienie.

Diakonia Maryjna, jako część Wspólnoty Źródło Łaski, włącza się czynnie w orędzie fatimskie, które kierowane jest do całego Kościoła .

“Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia.” To fragment z listu Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy objawień fatimskich.

Co do warunków jakie należy spełnić: 1. Spowiedź, jest ważna nawet tydzień i dłużej jeśli przyjmując Komunię Świętą jesteśmy w stanie łaski uświęcającej 2.Przyjęcie Komunii Świętej, a po przyjęciu wzbudzić intencję wynagradzającą. 3.Różaniec wynagradzający, przynajmniej jedną z czterech części. 4.Medytacja: piętnaście minut rozmyślania nad dowolną, jedną lub kilkoma tajemnicami różańcowymi.

Modlitwa o wzbudzenie intencji wynagradzającej przed spowiedzią: „Boże pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Modlitwa o wzbudzenie intencji wynagradzającej po przyjęciu Komunii Świętej: Kocham Cię Jezu, Królu Miłości odwiecznej i przyjmuję Cię z miłością na Króla mojego serca. Proszę, ukryj mnie na zawsze w Twoim Boskim Sercu i przyjmij moje życie w hołdzie wdzięczności za dar zbawienia, którego udzielasz mi przez pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi. O czuła Matko, przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny, Ojczyzny i świata, które ranią Twoje Niepokalane Serce! Aby wynagrodzić Ci za wielkie cierpienia, których doznajesz od nas, niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną miłość Jezusa obecnego w moim sercu. Z miłością poddaję się Twemu królowaniu, aby jak najszybciej zatriumfowało Twoje Niepokalane Serce. Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

Modlitwa o wzbudzenie intencji wynagradzającej przed różańcem: Królowo Różańca Świętego, oto klękam do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzech swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Modlitwa o wzbudzenie intencji wynagradzającej przed medytacją: Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój Święty różaniec, wreszcie - ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. Amen!

Polecamy stronę www.pierwszesoboty.pl z której zaczerpnęliśmy powyższe modlitwy. Znajdziemy tam także np. medytacje do odsłuchania . Medytacje na każdymiesiącmożna odsłuchać również na stronie www.SekretariatFatimski

Zapraszamy wszystkich w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz.17.00 do uczestnictwa w nabożeństwie w naszym kościele parafialnym przy ul. Litewskiej 1, a następnie o godz. 18.00 we mszy świętej.

Oddanie życia Jezusowi przez ręce Maryi

Wierzymy głęboko, że zawierzając siebie, nasze rodziny i wspólnotę Maryi nie zbłądzimy, a będziemy przez nią prowadzeni do Jezusa Chrystusa. Zgodnie z nauczanie św. Ludwika Marii Grignion de Montforta przyjmujemy, że skoro "przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie panować."

Krótko po tym jak zawiązała się nasza wspólnota, poruszeni na modlitwie, postanowiliśmy zawierzyć się i naszą Wspólnotę Źródło Łaski Jezusowi przez ręce Maryi. Ufamy, że Maryja, nasza Mama, którą ofiarował nam pod Krzyżem sam Jezus Chrystus nieustannie wstawia się za nami, swoimi dziećmi. Maryja, która jest Thetokos, Bożą Rodzicielką najlepiej i najbezpieczniej poprowadzi nas do swojego Syna. Idea oddania się Jezusowi przez ręce Jego Matki inspirowała również wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. Św. Jana Pawła II, Św. Maksymiliana Marię Kolbego, kard. Stefana Wyszyńskiego.

Formację na podstawie "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" L.M. Grignion de Montforta poprowadził dla nas o. Marcin Sylwan Wirkowski OSPPE. Po raz pierwszy publicznie zawierzyliśmy się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi dnia 3 mają 2018 r. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Od tej pory co roku ponawiamy akt zawierzenia, zapraszając do udziału w 33 dniowym przygotowaniu nowych członków wspólnoty jak również parafian. Od 2020 r. odbywa się to uroczyście 8 grudnia w Uroczystość Niepokakanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Członkowie naszej wspólnoty Źródło Łaski byli również współorganizatorami rekolekcji Oddanie 33 dla całej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Juz dziś zapraszamy Cię byś przyjął /przyjęła Maryję jako swoją Matkę.

>> Zapraszamy do skorzystania z rekolekcji online "Oddanie 33" <<

oraz

>> strony Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętrzej Maryi Panny. <<

Do zadań tej diakonii należy prowadzenie strony internetowej zrodlolaski.pl, profilu na Facebooku i Instagramie oraz prowadzenie gabloty parafialnej.
Członkowie diakonii odpowiadają też za przygotowywanie, drukowanie i rozwieszanie plakatów, ulotek, banerów promujących wydarzenia Wspólnoty.
Zadaniem diakonii jest też rejestrowanie wydarzeń i działań za pomocą nośników audio, video, zdjęć.
Wszystkie te działania służą temu, by Dobra Nowina trafiła do jak największej liczby odbiorców.

Jeśli masz zdolności graficzne, potrafisz robić zdjęcia, filmować, nagrywać dźwięk, obrabiać filmy i zdjęcia, pisać artykuły na stronę www i fb, a w swoim sercu rozpoznajesz wezwanie Ducha Świętego do takiego zaangażowania, zapraszamy do posługi w tej diakonii.

Diakonię tworzą lider i animatorzy małych grup formacyjnych. Są nimi członkowie Wspólnoty, którzy angażują się w życie Wspólnoty, prowadzą życie sakramentalne, modlą się osobiście, czytają Słowo Boże, podejmują stałą osobistą formację duchową oraz formację dla animatorów i odpowiedzialnych wspólnot, aby towarzyszyć innym członkom Wspólnoty w ich duchowym rozwoju. Rolą animatora jest dbanie o dobrą atmosferę w małej grupie, pogłębianie relacji w grupce, zachowanie dyskrecji dot. dzielenia się podczas spotkań małej grupy, troska o jej członków, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem dzielenia w małej grupce, tak aby każdy miał możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z tygodnia formacji lub doświadczeniem działania Boga w jego życiu.

W małych grupach uczestniczą członkowie Wspólnoty Źródło Łaski lub sympatycy za zgodą lidera, którzy wyrazili chęć danej formacji na jej początku. Do grup nie dołączamy podczas trwania formacji.